Shoqëria bartëse
Asociation "Loyola–Gymnasium"
Rr. e Tranzitit Petrovë
20000 Prizren - Kosovë

Kryetar i Kryesise se Bordit dhe Drejtor i Pergjithshem i ALG
Fadil Hamzaj

Përgjegjës për përmbajtjen
Fadil Hamzaj

Përgjegjësia për përmbajte
Përmbajtjet e faqeve tona hartohen me kujdesin më të madh. Por për saktësinë, tëtësinë dhe aktualitetin e përmbajtjeve ne nuk mund të marrim përsipër kurrfarë garancie. Ne si ofrues të shërbimeve sipas § 6, alineja 1 MDStV dhe § 8, alineja 1 TDG jemi përgjegjës për përmbajtjet tona vetjake sipas ligjeve të përgjithshme. Por ofruesit e shërbimeve nuk janë të obliguar ti mbikëqyrin informacionet e huaja të transmetuara apo memorizuara  ose të hulumtojnë rrethanat, të cilat do të tregonin për një veprimtari të kundërligjshme. Obligimet për heqjen apo bllokimin e shfrytëzimit të informacioneve sipas ligjeve të përgjithshme mbeten të paprekura nga kjo. Një përgjegjësi në lidhje me këtë është e mundur tek pas momentit të dijenisë për shkeljen konkrete të së drejtës. Në rast të bërjes me dije të shkeljes përkatëse të së drejtës ne këto përmbajtje do t’i heqim menjëherë

Përgjegjësia për linkat
Oferta jonë përmban linka për Ueb faqet e jashtme të personave të tretë, në përmbajtjen e të cilëve ne nuk kemi kurrfarë ndikimi. Për këtë arsye ne edhe nuk mund të marrim kurrfarë përgjegjësie për këto përmbajtje të huaja. Për përmbajtjet e faqeve të linkuara është përgjegjës ofruesi ose bartësi i faqeve. Faqet e linkuara në momentin e linkimit janë të kontrolluara për shkeljet eventuale ligjore. Në momentin  e futjes së linkut nuk  janë vërejtur. Një kontroll përmbajtjesor permanent i faqeve të futura në link nuk mund të pritet pa një pikëmbështetjeje konkrete të shkeljes ligjore. Në rast të njohurisë për shkelje ligjore linkat e tilla do të mënjanohen.

E drejta e autorit
Organizuesit e faqeve përpiqen që të drejtën e autorit e të tjerëve ta respektojnë çdoherë, respektivisht të niset nga faqet e krijuara vet, si dhe te veprat e liruara nga licenca. Përmbajtjet dhe veprat e prodhuara nga organizuesit e faqeve në këto faqe i nënshtrohen të drejtës gjermane mbi të drejtën e autorit. Kontributet e personave të tretë duhet të jenë të shënuara si të tilla. Shumëzimi, përpunimi, përhapja dhe çdo lloj përdorimi jashtë kufijve të së drejtë së autorit, duhet të kenë pëlqimin me shkrim të autorit, respektivisht të përgatitësit në fjalë. Shkarkimet dhe kopjimet e këtyre faqeve janë të lejuara vetëm për përdorime private, por jo edhe për ato komerciale.

Politikat e Privatësisë

Burimi: Disclaimer nga Sören Siebert - Avokat për të drejtën e Internetit dhe
www.datenschutzbeauftragter-info.de

 

Afatet e pushimeve
Gjimnaz

Afatet e pushimeve
Shkolla Fillore

Afatet e pushimeve
Gjimnaz

ALG News

Këtu mund ta porositni gazetën tonë me informatat aktuale për projektin dhe përditëshmërinë shkollore.

Shoqata mbështetëse

Donacion online

Po, ndihmoj unë dhe do dhuroj!

Kontoja e donacioneve

Jesuitenmission
Königstr. 54
D - 90402 Nürnberg

Ligabank Nürnberg
Vordere Sterngasse 32
D - 90402 Nürnberg

Konto: 511 55 82
BLZ: 750 903 00
IBAN: DE 61 750 903 00 000 511 55 82
SWIFT: GENODEF1M05
Stichwort: Loyola-Gymnasium

Zuwendungsbescheini-
gungen werden erstellt.Aktuale & Afatet | Shkolla & Konvikti | Projekti & Shoqata bartëse | ALG News | Shkarkimet | Partnerët | Kontakti | Dëftues botimi


Copyright © 2006-2019 Asociation "Loyola-Gymnasium" Prizren. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.